rewitalizacja.marki.pl - Projekty rewitalizacyjne miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025

Projekt „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”

W dniu 19 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację celową na przygotowanie programów rewitalizacji. Gmina Miasto Marki otrzymała dotację w wysokości 51 670,00 zł.

Rewitalizacja jest immanentnym i kluczowym, elementem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Marki do 2020 oraz obecnie powstającej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Rewitalizacja na terenie Miasta Marki jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowanym terytorialnie i prowadzonym w ścisłym współdziałaniu z interesariuszami, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025 (LPRGMM).

Jako proces powinna przyczyniać się do wzmocnienia zdolności miasta i jego obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, warunków dla lokalnej inicjatywy przedsiębiorczej oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Wstępnymi szczegółowymi celami rewitalizacji obszarów zdegradowanych są:

  • Cel 1. Poprawa warunków życia mieszkańców.
  • Cel 2. Wykorzystanie walorów historycznych, architektonicznych i przyrodniczych do poprawy wizerunku i rozwoju Miasta.
  • Cel 3. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej.
  • Cel 4. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz wsparcie biznesu.
  • Cel 5. Poprawa stanu środowiska naturalnego.
  • Cel 6. Przeciwdziałanie marginalizacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców.

Realizacja powyższych celów prowadzić będzie do konwergencji kluczowych wskaźników na obszarach zdegradowanych do poziomu co najmniej średniej dla całej gminy. Nastąpi efekt synergii, multiplikujący efekty działań poszczególnych interesariuszy LPRGMM.

Pierwszym działaniem niezbędnym do powstawania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025 (LPRGMM) będzie powołanie w II kw. 2016r. Komitetu Rewitalizacji (KR) stanowiącego płaszczyznę współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Powołany będzie zarządzeniem burmistrza po podjęciu uchwały rady miasta. Równoległym działaniem (II kw. 2016r.) będzie opracowanie specyfikacji zamówienia i wybranie wykonawcy/ów:

  • diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji;
  • opracowania dokumentu LPRGMM wraz z mapami i aneksami.

W II kw. 2016r. wystartuje kampania informacyjna włączająca wszystkich interesariuszy w proces powstawania LPRGMM. Przeprowadzone zostaną także szczegółowe analizy prawne, ekonomiczne i techniczne zaproponowanych wiązek projektów rewitalizacyjnych.

W trakcie prac nad LPRGMM (II-III kw.2016r.) dokonana zostanie delimitacja obszarów rewitalizacji. Możliwe będzie sformułowanie pełnej wizji planowanego efektu rewitalizacji oraz ustanowienie struktury celów wyznaczających kierunki działań. Powstanie wtedy też obowiązująca lista planowanych kluczowych z punktu widzenia realizacji celów rewitalizacji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć realizujących nakreślone kierunki działań. Wyznaczone zostaną szczegółowe ramy finansowe, system wdrażania i monitorowania i oceny osiągania rezultatów. LPRGMM zostanie przedstawiony na komisji a następnie uchwalony przez radę gminy (IV kw. 2016r.) i skierowany do oceny Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

logo: Fundusze Europejskie - Pomoc Technicznalogo: Unia Europejska - Fundusz Spójności

Projekt pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - strony internetowe - Marki, Warszawa